Tin tức

TỔNG KẾT TIẾN ĐỘ ĐỀN BÙ GIAI ĐOẠN 2018-2020

17-11-2020

Về tiên độ bàn giao mặt bằng: Cho đến nay, Công ty Hoa Lư Huế đã nhận bàn giao mặt bằng 4 đợt với tổng diện tích 41,19 ha/51,79 ha thông qua 04 đợt bàn giao vào các ngày 28/12/2018 (25,22ha), 01/11/2019 (10,80ha), 17/09/2020 (0,12 ha) và 16/10/2020 (5,05ha)

Về tiến độ chi trả đền bù: Trong giai đoạn 2018 – 2020, Công ty Hoa Lư – Huế đã tiến hành tạm ứng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng nhiều đợt cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc (Sau đây gọi tắt là “Hội đồng bồi thường“) với tổng số tiền là 12.624.101.000 đồng. Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ bị ảnh hưởng trong Dự án là 1.033.438.500 đồng. Các đợt tạm ứng cụ thể như sau

– Ngày 02/04/2018: Tạm ứng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng đợt 1 cho Hội đồng bồi thường với số tiền là 2.498.985.000 đồng theo Thông báo số 06/HĐBT-GPMB

– Ngày 02/08/2018: Tiếp tục tạm ứng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng đợt 2 cho Hội đồng bồi thường với số tiền 76.747.000 đồng theo Thông báo số 23/HĐBT-GPMB.

– Ngày 22/10/2018: Tạm ứng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng đợt 3 cho Hội đồng bồi thường số tiền 767.312.000 đồng theo Thông báo số 26/HĐBT-GPMB

– Ngày 01/04/2019: Chi trả số tiền 100.581.000 đồng theo Quyết định 3668/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc để chi trả đất rừng cho Hợp tác xã.

– Ngày 26/03/2020: Chi trả số tiền 3.638.587.000 đồng theo đề nghị của Hội đồng bồi thường để chi trả cho 05 hộ kinh doanh nhà nghỉ và 01 hộ xây dựng trên đất nông nghiệp.

– Ngày 21/08/2020: Tiếp tục chuyển kinh phí chi trả 5.541.889.000 đồng theo đề nghị của Hội đồng bồi thường để chi trả cho 21/25 hộ kinh doanh chính.